SEARCH PRODUCT
CATEGORIESแท่งกราว์ด
แท่งกราว์ด ทองแดง 3/8"
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/8" ยาว 1.8เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/8" ยาว 1เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/8" ยาว 0.5เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/8" ยาว 0.3เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดง 5/8"
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 1.8เมตร + แคลมป์หัวใจ
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 2.4เมตร + แคลมป์หัวใจ
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 3เมตร + แคลมป์หัวใจ
แท่งกราว์ด ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 1.8เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 2.4เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 3เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 1.8เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 2.4เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 3เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดง 3/4"
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 1.8เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 2.4เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 3เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 1.8เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 2.4เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 3เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 3/4" ยาว 1.8เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 3/4" ยาว 2.4เมตร
แท่งกราว์ด ทองแดงหุ้ม 3/4" ยาว 3เมตร
แคลมป์
แคลมป์ 2สกรู
แคลมป์ 2สกรู 6-35
แคลมป์ 2สกรู 50-70
แคลมป์ 2สกรู 95-120
แคลมป์ 2สกรู 150-185
แคลมป์ 2สกรู 240-300
แคลมป์ 2สกรู 400-500
แคลมป์ หัวใจ
แคลมป์หัวใจ
แคลมป์ ลูกตาล
แคลมป์ ลูกตาล 25-35 CDE1035
แคลมป์ ลูกตาล 50-70 CDE1070
แคลมป์ ลูกตาล 95-120 CDE1120
แคลมป์ PG
พีจีแคลมป์ 16-70 PGC2070
พีจีแคลมป์ 25-95 PGC2095
พีจีแคลมป์ 50-185 PGC2185
อุปกรณ์ล่อฟ้า
เสาล่อฟ้า ทองแดง
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 30cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 50cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 60cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 1เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 1.5เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 5/8" ยาว 2เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 30cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 50cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 60cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 1เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 1.5เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงชุบ 3/4" ยาว 2เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 30cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 50cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 60cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 1เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 1.5เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 5/8" ยาว 2เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 30cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 50cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 60cm
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 1เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 1.5เมตร
เสาล่อฟ้าปลายเกลียว ทองแดงแท้ 3/4" ยาว 2เมตร
3แฉกล่อฟ้า
3แฉก ล่อฟ้า 5/8" ทองแดงชุบ
3แฉก ล่อฟ้า 3/4" ทองแดงชุบ
3แฉก ล่อฟ้า 5/8" ทองแดงแท้
ฐานล่อฟ้า
ฐานล่อฟ้า แบบเรียบ 5/8"
ฐานล่อฟ้า แบบเรียบ 3/4"
ฐานล่อฟ้า แบบจั่ว 5/8"
ฐานล่อฟ้า แบบจั่ว 3/4"
ฐานล่อฟ้า แบบสี่เหลี่ยม 2สกรู 5/8"
ฐานล่อฟ้า แบบสี่เหลี่ยม 2สกรู 3/4"
ฐานล่อฟ้า แบบสี่เหลี่ยม 2ชั้น 5/8"
ฐานล่อฟ้า แบบสี่เหลี่ยม 2ชั้น 3/4"
ฐานล่อฟ้า แบบกลม 5/8"
ฐานล่อฟ้า แบบกลม 3/4"
แคลมป์ประกับ
แคลมป์ประกับ จับสายเปลือย 25-35 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์ประกับ จับสายเปลือย 50-70 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์ประกับ จับสายเปลือย 95-120 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์ประกับสี่ทาง จับสายเปลือย 50-70 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์3ทางประกับ จับสายเปลือย 50-70 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์กราว์ประกับ จับสายเปลือย 25-120 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์ประกับจับบาร์ทองแดง 25x3 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์ประกับสี่ทางจับบาร์ทองแดง 25x3 (ระบบล่อฟ้า)
แคลมป์กราว์ประกับ จับบาร์ทองแดง 25x3 (ระบบล่อฟ้า)
แร็ค + ลูกแร็ค
แร็คไฟฟ้า รุ่นหนา 4มิล
แร็คไฟฟ้า 3ช่อง รุุ่นธรรมดา เหล็กหนา 4มิล
แร็คไฟฟ้า 5ช่อง รุุ่นธรรมดา เหล็กหนา 4มิล
แร็คไฟฟ้า 7ช่อง รุุ่นธรรมดา เหล็กหนา 4มิล
แร็คไฟฟ้า 1ช่อง รุุ่นธรรมดา เหล็กหนา 4มิล
แร็คไฟฟ้า รุ่นหนา 5มิล + ชุบกัลวาไนท์
แร็คไฟฟ้า 3ช่อง รุุ่นหนาการไฟฟ้า เหล็กหนา 5มิล + ชุบกัลวาไนท์
แร็คไฟฟ้า 5ช่อง รุุ่นหนาการไฟฟ้า เหล็กหนา 5มิล + ชุบกัลวาไนท์
แร็คไฟฟ้า 7ช่อง รุุ่นหนาการไฟฟ้า เหล็กหนา 5มิล + ชุบกัลวาไนท์
แร็คไฟฟ้า 1ช่อง รุุ่นหนาการไฟฟ้า เหล็กหนา 5มิล + ชุบกัลวาไนท์
ลูกถ้วย
ลูกถ้วยแร็ค รุ่นธรรมดา
ลูกถ้วยหางหนูเล็ก
ลูกถ้วยหางหนูใหญ่
ลูกถ้วยแร็ค รุ่นอย่างดี มีมอก.
น็อตไฟฟ้า + แหวน
น๊อตไฟฟ้า 5/8 + อุปกรณ์
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 6นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 8นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 10นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 12นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 14นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 16นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 18นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 20นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 22นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 24นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 5/8" ยาว 26นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
นัทหัวหกเหลี่ยม 5/8" (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
แหวนเหลี่ยม 5/8" หนา 3มิล (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
แหวนเหลี่ยม 5/8" หนา 5มิล (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
แหวนกลม 5/8" (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
น๊อตไฟฟ้า 1/2 + อุปกรณ์
น็อตไฟฟ้า 1/2" ยาว 6นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 1/2" ยาว 8นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 1/2" ยาว 10นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 1/2" ยาว 12นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 1/2" ยาว 14นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
น็อตไฟฟ้า 1/2" ยาว 16นิ้ว (เกลียวยาว 4นิ้ว)
นัทหัวหกเหลี่ยม 1/2" (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
แหวนเหลี่ยม 1/2" หนา 3มิล (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
แหวนเหลี่ยม 1/2" หนา 5มิล (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
แหวนกลม 1/2" (ใช้กับน็อตไฟฟ้า)
ดัชนีสินค้า
 
 
 
© 2016 Sirichai Electric All rights RESERVED.
Tel : 034-472-222 / 02-111-7801
Email : sales@tnpe.co.th
Line : @sirichaielectric <<< มี เครื่องหมาย@ ด้วยนะคะ